رشته ی هنرهای تجسمی


در ادامه بخوانید
هنرهای تجسمی یکی از زیر شاخه های هنر است. ما شما را با این رشته ی دانشگاهی بصورت خلاصه آشنا می کنیم.

هنر عبارت است از طبيعت که از خلال مزاج و روحيه شخص ديده می شود. هنر انديشه ای است که می خواهد بر ماده سرکش چيره گردد.

آنچه در طبيعت مشاهده می کنيم تمايل خاص به توليد صورتهای کروی ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجايش. در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصيات عناصر اوليه تجسمی و سپس ترکيب نمودن آنها با هم به صورت نامحدود آثار تصويری و تجسمی بوجود خواهد آورد.

نحوه آموختن هنرهای تجسمی مانند زبان يادگرفتن است.هنرهای تجسمی را يکی از بهترين و مؤثرترين وسيله های ارتباطی می شناسند زبان بين المللی در آموزش و پرورش عالی ترين تجسمات زبان بصری شمرده مي شود که می تواند افقهای دور را ترسيم کرد. دنيای ما از دو عنصر مهم بصری فرم و رنگ و نقطه، خط ، مسطح، حجم، بافت به عنوان عناصر بصری و ريتم و حرکت و فضا و تضاد و پرسپکتيو به عنوان کيفيات بصری تشکيل شده است که در رشته هنرهای تجسمی هنرمند با استفاده از اين دو عنصر و با الهام از طبيعت هنری را می آفريند که عامه پسند و همه فهم باشد و زبان قابل درک برای همه انسان ها با هر فرهنگ و رسومی باشد و اين همه به لطف آن است که در عرصه هنرهای تجسمی هيچ قاعده و قانونی به صورت غيرقابل تغيير نمی باشد.

امیدواریم توانسته باشیم به صورت خلاصه و مفید شما را با این رشته آشنا کرده باشیم.


برچست ها :