رشته مرمت آثار تاریخیدر ادامه بخوانید

شما را بصورت مختصر با رشته ی مرمت آثار تاریخی آشنا می کنیم.

رشته مرمت آثار تاريخی اسمش آنقدر ماهيتش را توضيح می دهد كه بهتر است به فروعات آن بپردازيم . فروعات لازم برای شما عبارتست از اينكه بايد اطلاعات هنری شما در حد قابل قبول باشد، اهل صبر و حوصله باشيد، آشنائی به تاريخ، باستان شناسی، موزه داری و داشتن علاقه خاص به اين آثار خاموش می تواند يكی از انگيزه‌های انتخاب اين رشته می باشد.

خلاقيت تصويری /4 درك هنری /2 رياضی فيزيك 3 ترسيم فنی 2 ، ضرايب دروس اين رشته هستند.


برچست ها :